RYCHLÝ KONTAKT

VELS vážící elektronické systémy s.r.o.

Výzkumná 661
Pardubice - Rosice nad Labem
533 51

Tel.: +420 466 415 788
Fax: +420 466 415 318
e-mail: vels@vels.cz

ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY - Bloky pro vážení - VB/C16A, VBT/C16A

Bloky pro vážení nádob se snímači HBM C16A

VB/C16A, VBT/C16A

Použití a funkce

Bloky VB/C16A a VBT/C16A jsou kompaktní jednotky pro vážení nádob a zásobníků určené pro montáž mezi patky nádoby a nosnou konstrukci. Tyto bloky sestávají ze spodní desky, snímače síly, výkyvného uložení, horní desky, Cu propojovacího pásu a vodorovného táhla (typ VBT/C16A). Výkyvné uložení kompenzuje boční síly vznikající například v důsledku teplotních dilatací nádoby a má schopnost samo se vystředit. Cu propojovací pás o velkém průřezu zabezpečuje ochranu snímače před účinky velkých elektrických proudů. Vodorovné táhlo (typ VBT/C16A) je ve směru své osy schopno absorbovat velké horizontální síly vznikající například u míchaných nádob a ve spolupráci s táhly ostatních bloků zajišťuje stabilitu nádoby. Orientace táhel vůči nádobě a použití bloků bez táhla (VB/C16A) závisí na tvaru nádoby a počtu použitých bloků.

Montážní pokyny

Přesvědčíme se, jsou-li montážní a podkladové plochy čisté, rovinné a vodorovné. V závislosti na instalačních podmínkách může být jakákoliv chyba vodorovnosti vyrovnána například klínky a podložkami (pevně přivařenými) nebo odbroušením montážních ploch. Za žádných okolností nesmí být broušeny dosedací plochy vážícího bloku.

Nosná konstrukce musí být dostatečně tuhá, aby nevznikaly nepřípustné průhyby způsobené hmotností nádoby a jejího obsahu.

Z důvodu zmenšení bočních sil na co nejmenší hodnotu je třeba zajistit, aby montážní otvory v základu a v patkách nádoby byly souosé.

V podporách je třeba zajistit pokud možno jednotné zatížení. Musí být zajištěno přesné nastavení výšky podpor (kompenzační plechy mějte připraveny). Toto je obzvlášť důležité u staticky neurčitých konstrukcí.

Při montáži zásobníku na podpory je nutné zajistit, aby nevzniklo žádné šokové zatížení snímače. I krátkodobé převýšení limitního zatížení snímače může vést k jeho zničení.

Pro těžké zásobníky nebo nepříznivé instalační podmínky se doporučuje použít montážní přípravky (pomocné podpory, zdvihací zařízení atd.).

U staticky neurčitých podpor, nerovnoměrného zatížení podpor způsobeného pružením konstrukce, různou výškou podpor apod. by mělo být zatížení jednotlivých snímačů kontrolováno připojením budícího napětí a změřením výstupního signálu. Aby se předešlo přetížení, je nutné větší nerovnoměrnosti kompenzovat vložením podložek pod ty podpory, které jsou méně zatíženy.

Je nutno zabránit usazování prachu, nečistot a jiných cizích těles na součástech bloku.


Technická data*

Jmenovité zatížení [t] 20 30 40
Třída přenosti C3
Maximální zatížení [% jmen. zat.] 130
Vratná horizontální síla pro stran. posun 1 mm [% působícího zat.] 0,49 0,76 0,94
Maximální dovolený stranový posun kolmo na táhlo [mm] 13
Max. dovolená síla ve směru táhla [kN] 50
Rozsah napájecího napětí snímače [V] 0,5-12
Maximální napájecí napětí snímače [V] 18
Materiál zinkovaná ocel
Hmotnost [kg] 20 (podle provedení a jmen. zatížení)

Příklad objednávky:
VBT/C16A/30t (blok s táhlem se snímačem HBM C16, jmen. zatížení 30 t)
VB/C16A/20t (blok bez táhla se snímačem HBM C16, jmen. zatížení 20 t)


Rozměry a zapojení

Připojovací rozměry a elektrické zapojení platí jak pro VBT/C16A, tak pro VB/C16A
VB/C16A, VBT/C16A - rozměry a zapojení